• socialIcon
  • socialIcon
  • Spolupráce

Spolupráce

Jan Hamák

Jan Hamák spolupracuje s CELLO od roku 2016 jako konzultant pro podporu sebeobhájců. Dvacet let je aktivním členem skupiny sebeobhájců Sami a spolu (založena Mgr. Janem Šiškou). Aktivitu skupiny nejlépe dokládá nárůst frekvence schůzek z jedné měsíčně přes jednu za čtrnáct dní až k jedné týdně. Skupina se podílela například i na zjednodušení textu i grafickém zpracování Úmluvy o právech lidí s postižením. Udržuje pravidelný kontakt s ostatními skupinami sebeobhájců, jako motivační řečník vystupuje po celé republice a pomáhá zakládat nové skupiny sebeobhájců. Od jara roku 2016 pracuje v nadnárodní IT firmě jako asistent. Ve firmě je také členem oddělení lidských zdrojů a společně s kolegy aktivně předává dál svou zkušenost s podporovaným zaměstnáváním: školí personalisty firem i státních institucí (prezentaci pro pracovníky Ministerstva práce a sociálních věcí naleznete zde, krátký letáček s příkladem dobré praxe a desaterem motivačních doporučení pro firmy je k nahlédnutí zde).


e-mail: 

Mgr. Marcela Janečková

Marcela Kravciv Janečková (1980) studuje doktorský program Veřejné a sociální politiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Dále se zabývá výzkumem integrace zdravotní a zdravotně-sociální péče a témat s tím spojených (case management, organizační, finanční a systémové předpoklady integrace péče, hodnocení výsledků péče sdělovaných pacienty apod.) a v CELLO se také podílí na přípravě a realizaci projektů mezinárodní spolupráce (Progress, COST apod). V rámci studia absolvovala stáže ve Francii na Université de Montpellier a Velké Británii v Queen Elisabeth Foundation Brain Injury Centre. V roce 2007 založila občanské sdružení CEREBRUM – Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin, jehož byla předsedkyní a ředitelkou do roku 2011. Jako autorka či editorka se podílela na vydání publikací Doporučení k organizaci systému zdravotně-sociální péče o pacienty po získaném poškození mozku (2011), Případová studie společenských nákladů spojených s následky poranění mozku (2011) a celé řadě informačních a odborných materiálů s tématikou poranění mozku. Je členkou Zdravotně sociální komise Prahy 7.


e-mail:

Mgr. Martina Kuckir

Od roku 2012 spolupracuje s Fakultou humanitních studií UK v oblasti výzkumu jako vědecká pracovnice a koordinátorka projektu Vytvoření systému a software pro strukturované funkční hodnocení pro účely dlouhodobé péče, pro získávání a zpracovávání dat o dlouhodobé péči, její kvalitě a potřebě. V letech 2003 – 2008 absolvovala Univerzitu Pardubice, kvalifikační obor Všeobecná sestra a navazující magisterský obor Ošetřovatelství. Od roku 2008 se na Univerzitě Pardubice také podílí na výuce předmětů Starý člověk ve zdraví a v nemoci, Ošetřovatelství v primární a domácí péči, Zdravotní a sociální politika, Bazální stimulace, či Ošetřovatelství v gerontologii a infekčním lékařství. Od roku 2009 studuje v rámci doktorandského studijního programu FZS UPa obor Ošetřovatelství (téma Pády geriatrických pacientů – posouzení screeningových metod).


e-mail:

Bc. Ilona Labuťová

Speciální pedagožka, dramaterapeutka na volné noze, zakládající členka Asociace dramaterapeutů České republiky. Absolventka prvního mezinárodního dlouhodobého výcviku v oboru dramaterapie v ČR. Dlouhodobě se věnuje dramaterapeutické práci s lidmi s mentálním hendikepem a dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami. S CELLO spolupracuje od roku 2013, především jako lektor se zaměřením na uživatele sociálních služeb a pracovníky v přímé péči v zařízeních pro osoby se zdravotním postižením v Jihomoravském kraji, kde společně s kolegou Štěpánem Smolíkem vedli smíšené dramaterapeutické skupiny uživatelů s jejich terapeuty, kurz Úvod do dramaterapie při práci s uživateli se zdravotním znevýhodněním či Úvod do divadelní práce ve specifických skupinách. V současné době podporují a konzultují při rozvoji divadelních souborů v některých těchto zařízeních (ve spolupráci s Českou alzheimerovskou společností). Od roku 2015 vyučuje na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy dramaterapii. Spoluzakladatelka divadla UJETO, profesionálního souboru herců s i bez zjevného hendikepu a Teatrálie z. s., neziskové organizace se zaměřením na aplikaci a výzkum divadla ve specifických skupinách v rámci uměleckého i mimouměleckého působení.


e-mail:  , tel. 721 967 619

web: www.ujeto.cz; www.teatralie.cz

Pavel Nepustil, Ph.D.

Živím se především jako psycholog, konzultant a supervizor na volné noze, specificky se dlouhodobě zajímám o oblast užívání drog, závislostí a duševního zdraví. Mezi lety 2003 a 2013 jsem pracoval jako sociální pracovník a terapeut v neziskové organizaci Podané ruce v Brně s uživateli drog, závislými a jejich rodinami. Vzdělání v sociální práci jsem získal na VOŠ Sociální v Prachaticích, psychologii jsem studoval na FF MU v Brně a doktorát v sociální psychologii jsem získal na FSS MU taktéž v Brně.

Intenzivně se zajímám o kolaborativní a dialogické přístupy v práci s lidmi, v roce 2008 jsem jako stipendista Fulbrightovy komise strávil 4 měsíce v Houston Galveston Institute (USA) u dr. Harlene Anderson a přeložil její knihu (Konverzace, jazyk a jejich možnosti) do češtiny. Spoluzakládal jsem Spolek Narativ, který se věnuje rozvoji kolaborativní a dialogické praxe v ČR a na Slovensku, v rámci činnosti spolku zejména organizuji a facilituji vzdělávací aktivity, zejména dva roční intenzivní programy – Možnosti dialogu a Trénink v Otevřeném dialogu.

Ze své disertační práce jsem publikoval knihu Bez léčby to jde, která zachycuje příběhy přirozeného zotavení z dlouhodobého užívání pervitinu. Na podobné téma mi vyšlo několik článků v českých i zahraničních odborných časopisech. V rámci CELLO dojíždím jako externí konzultant do domova se zvláštním režimem pro lidi se závažným duševním onemocněním a závislostí. Snažíme se zde najít prostor pro dialogickou praxi a případovou práci, a tím podpořit proces zotavování a zlepšování života klientů.


e-mail: nepustil@narativ.cz , mobilní telefon +420 777 916 280

Osobní web: http://nepustil.narativ.cz

Kate Shiells, BA, MSc

Kate vystudovala francouzštinu a češtinu v bakalářském programu na Bristolské univerzitě (2011). Součástí jejího studia byl roční pobyt v zahraničí, v rámci nějž studovala v Paříži na Sorbonnské univerzitě a učila angličtinu v České republice. Později vystudovala magisterský program Veřejné politiky (2014) a získala ocenění za výzkum inkluze ve školství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v UK. Během této doby absolvovala také stáž při Evropské komisi.

Kate má více než deset let zkušeností v oblasti práce s lidmi žijícími s demencí v různých podmínkách, jejím doposud posledním působištěm byla Alzheimerovská společnost v UK. Zajímají ji zejména výzkumy, které povedou ke zlepšení poskytování péče o lidi žijící s demencí. Další oblastí jejího zájmu je kvalitativní výzkum a etická dilemata, která provázejí zapojování lidí žijících s demencí do výzkumu.

V současné době rozšířila řady týmu CELLO jako junior výzkumník projektu INDUCT, v programu hostitelských stipendií Marie Curie. Bude se zabývat různými softwarovými programy, které využívají domovy pro seniory jako pomůcky v péči o lidi žijící s demencí, a následně analyzovat faktory, jež rozšiřují nebo naopak komplikují možnosti jejich aplikace. Povede výzkum ve čtyřech evropských zemích (Česká Republika, Belgie, Španělsko a UK), a jeho výsledky budou předloženy radě pro vývoj optimálního software pro řízení péče.


e-mail: kate.shiells@fhs.cuni.cz

Štěpán Smolík, Ph.D.

Dramaterapeut, divadelník, psycholog, supervizor. Absolvent magisterského i postgraduálního studia psychologie na FF UK v Praze, sebezkušenostních výcviků v psychoterapii (PCA), dramaterapii a supervizi (ČIS); zakládající člen Asociace dramaterapeutů ČR.

Terapeuticky a poradensky pracuji s řadou skupin klientů (duševní onemocnění, mentální hendikep, závislosti, ADHD, poruchy chování). V rámci divadelní praxe působím jako režisér, dramaturg a herec. Jsem spoluzakladatelem divadla UJETO, profesionálního souboru herců s i bez zjevného hendikepu a Teatrálie z. s., neziskové organizace se zaměřením na aplikaci a výzkum divadla ve specifických skupinách v rámci uměleckého i mimouměleckého působení.

S CELLO spolupracuji od roku 2013 především lektorsky a supervizně v oblasti uživatelů sociálních služeb a pracovníků v přímé péči v zařízeních pro osoby se zdravotním postižením v Jihomoravském kraji. Prozatím se jednalo zejména o dramaterapeutické skupiny pro uživatele a jejich terapeuty, kurz Úvod do dramaterapie při práci s uživateli se zdravotním znevýhodněním či Úvod do divadelní práce ve specifických skupinách a několikaletou supervizi dramaterapeutických skupin. V současné době vedeme s kolegyní Ilonou Labuťovou metodické konzultace v rámci rozvoje divadelních souborů v některých těchto zařízeních (ve spolupráci s Českou alzheimerovskou společností).


Kontakt:

Mgr. Petr Veleta, Ph.D.

Absolvoval Taneční konzervatoř v Praze, roční stáž na London School of Contemporary Dance, obor choreografie na pražské HAMU a doktorské studium kinantropologie na FTVS UK (téma: Taneční a pohybový program pro seniory). Působil jako sólista baletu Slovenského národního divadla v Bratislavě, Hudebního divadla v Karlíně a šéf baletu a choreograf v divadle v Olomouci. Jako taneční pedagog a choreograf působil na Slovensku i v Čechách a v několika projektech v Anglii a Německu. Je členem mezinárodní rady pro tanec CID UNESCO. Pracuje jako asistent režie opery Národního divadla v Praze. K dalším aktivitám patří taneční a pohybová terapie pro seniory s psychickým a fyzickým postižením, kterou provádí v rámci programů České alzheimerovské společnosti, Gerontologického centra v Praze 8 a Peter´s Dance Centre Prague. Je zakladatelem pohybové a taneční metody EXDASE (EXercise and Dance for SEniors). Tuto psychomotorickou terapeutickou metodu používá s úspěchem v praktických lekcích, v mnoha zařízeních dlouhodobé péče pro seniory a zdravotně postižené, v České republice i v zahraničí.


mobil: +420 603 149 100

e-mail:

Divadlo Ujeto


Divadlo UJETO je netradiční soubor, jehož základ tvoří herci s mentálním hendikepem. Nejedná se o sociálně, terapeuticky či volnočasově orientovaný projekt, ale o vážně míněný záměr provozovat, pokud možno v profesionálních podmínkách, divadlo využívající velmi specifický potenciál talentovaných a školených lidí s hendikepem. Svoji činnost soubor zahájil v roce 2009, pod názvem divadlo Ujeto funguje čtyři roky. Stálou scénou souboru je Divadlo Kampa.

Jádro souboru tvoří Josef Fojt, Martin Vošmik, Patrik Horvát, Jaroslava Krpálková, Dáša Filípková, Martin Vejman, Anna Macková, Ilona Labuťová a Štěpán Smolík. Ve svém repertoáru má soubor pět autorských divadelních her a jednu rodinnou hudební pohádku, hraje v Čechách i v zahraničí a vedle své herecké činnosti jednotliví členové taktéž vedou herecké workshopy (či se jich aktivně účastní) zaměřené na divadlo ve specifických skupinách. Od roku 2015 soubor spolupracuje s Centrem pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče a Českou alzheimerovskou společností.


Více informací na www.ujeto.cz


Poslední změna: 15. únor 2018 16:51 
Sdílet na:  
Naši partneřiKontakty

Centrum

pro studium dlouhověkosti

a dlouhodobé péče

při Fakultě humanitních studiíMgr. Dana Hradcová, Ph.D.

mobil: +420 603 214 631

e-mail:


Jak k nám