• socialIcon
  • socialIcon
  • Tým

Tým

Mgr. Dana Hradcová, Ph.D.

Vystudovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě a aplikovanou etiku na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Je vedoucí centra a pracuje jako výzkumnice a konzultantka v projektech věnovaných péči o lidi s demencí a rozvoji sociálně zdravotních služeb pro lidi s duševním onemocněním. Ve výzkumné činnosti se zabývá především praktickou a empirickou etikou v prostředí dlouhodobé péče. Věnuje se vztahům péče, v nichž lidé spolu se zvířaty, věcmi i technologiemi zkoušejí a hledají, co bude nejlepší. Etice péče a podpoře ne/profesionálních pečujících se věnuje také jako lektorka a konzultantka České alzheimerovské společnosti.


mobil: +420 603 214 631

e-mail:

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

Absolvovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze, specializovala se v praktickém lékařství, geriatrii, veřejném zdravotnictví a medicíně dlouhodobé péče. Ph.D. v oboru sociální gerontologie. Habilitovala v oboru kulturní a sociální antropologie problematikou péče o seniory a Alzheimerovy choroby. Působí jako zakládající ředitelka Gerontologického centra v Praze, proděkanka pro zahraniční vztahy UK FHS, zakladatelka Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče (CELLO ILC CZ) a jako hostující profesorka na University of the West of Scotland. Vědecky a profesně se věnuje problematice péče o seniory, gerontologie, dlouhodobé péče a péči o lidi žijící s demencí.. Je předsedkyní Alzheimer Europe a předsedkyní České gerontologické a geriatrické společnosti, členkou výboru INTERDEM, EUGMS, ELTECA a zakladatelkou České alzheimerovské společnosti. Je řešitelkou či spoluřešitelkou rozvojových a výzkumných projektů, jak tuzemských, tak v zahraniční spolupráci, v poslední době například FRAM (program EK Progress), projekty řešící problematiku dlouhodobé péče dle zadání IGA MZ ČR, Projekt CamDEM pro AZV MZ ČR ve spolupráci s University College London, mezinárodní Projekt PALLIARE (Erasmus +KA2), INDUCT (ICT Marie Currie H2020, University of Nottingham), FWF GACR LA projekt databáze dlouhodobé péče a další. V publikační činnosti se zaměřuje zejména na problematiku demence, dlouhodobé péče a péče o geriatrické pacienty.


e-mail:

Tel.: +420 286 883 676, Fax: +420 286 882 788, mobil: +420 602 350 848

Osobní blog

Mgr. Anna Beránková

Anna Beránková vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze, kde nadále pokračuje v doktorském studiu. Věnuje se demenci u lidí s mentálním postižením. V roce 2011 byla na dlouhodobém studijním pobytu na University of Stirling, Dementia Services Development Center. Zaměřuje se především na podmínky v menších skupinových domovech. Kromě výzkumu též lektoruje kurz pro pracovníky přímé péče, kteří podporují lidi s mentálním postižením a demencí.

V CELLO koordinuje Česko-Rakouský výzkum dlouhodobé péče, který mapuje zařízení dlouhodobé péče o seniory na území České republiky a Rakouska.

Mimo práci a studium se věnuje svým dvěma dcerám, jejichž objevování světa je největším dobrodružstvím.


e-mail:

Mgr. Radek Carboch

Vystudoval religionistiku na FF MU v Brně, kde se zajímal především o téma soudobého judaismu a židovského mesianismu. V současnosti studuje sociologii v doktorském programu na FSS MU. V rámci disertačního výzkumu se věnuje problematice transformace sociálních služeb v ČR. Prostřednictvím etnografického výzkumu probíhajícího v prostředí transformující se organizace, jež poskytuje služby lidem žijícím s mentálním postižením, řeší otázky a problémy spojené s koncepty normálnosti, běžného života a integrace. Podílí se také jako výzkumník-etnograf na sociologickém segmentu projektu „Case management jako komplexní intervence u pacientů s demencí, její vliv na užití zdrojů a kvalitu života pacientů a pečujících“, kde se věnuje především problematice překladu a rozvoje metody case managementu pro lidi žijící s duševním onemocněním. Ve své výzkumné činnosti nachází teoretickou inspiraci zvláště v pracích autorů, kteří se hlásí k přístupu známému jako Actor-network-theory, a v díle M. Foucaulta.


e-mail:

Mgr. Dita Jahodová

Dita Jahodová vystudovala genderová studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a vede zde kurz „Konstrukce výzkumných projektů“. Současně působí jako interní doktorandka Katedry Sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde se též věnuje pedagogické činnosti. Zabývá se tématy spojenými s genderem, sexualitou, tělem a tělesností. Ve své výzkumné činnosti se zaměřuje na otázky vztahující se k fungování genderového a heteronormativního řádu, lékařské péči, medikalizaci, stigmatizaci, zneviditelňování a sociálnímu vyloučení. Je zakládající členkou Genderové expertní komory a spoluřešitelkou řady projektů týkajících se rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a soukromého života. V rámci CELLO se podílí na etnografickém výzkumu o poskytování a zajišťování péče lidem s demencí v domácím prostředí.


e-mail:

PhDr. Eva Jarolímová, Ph.D.

Eva Jarolímová (1960) vystudovala jednooborovou psychologii na Filosofické fakultě UK v Praze. Již během studia se zabývala problematikou psychologie stárnutí a stáří se zaměřením na seniory se syndromem demence a rodinnou péči; později v rámci disertační práce na pečovatelskou zátěž u Alzheimerovy choroby. Pracuje v České alzheimerovské společnosti v Praze jako konzultant a psycholog v pomoci neformálním pečujícím, rodině a lidem žijícím se syndromem demence, zabývá se diagnostikou kognitivní poruchy. Věnuje se také činnosti lektorské, pedagogické (FF UK v Praze), výzkumné i publikační. Od roku 2010 je spoluzakladatelkou a členkou vedoucího týmu Pracovní skupiny pro geropsychologii při Českomoravské psychologické společnosti v Praze.


e-mail:

Mgr. Kateřina Macháčová, Ph.D.

Kateřina Macháčová vystudovala Fakultu Tělesné Výchovy a Sportu při Karlově Univerzitě v Praze. Na téže fakultě pak v roce 2009 ukončila doktorandské studium zaměřené na problematiku hodnocení tělesné zdatnosti u seniorské populace. V rámci postgraduálního studia absolvovala dlouhodobou zahraniční stáž na Institutu Gerontologie při Wayne State University v Detroitu, Michigan (USA), kde po ukončení stáže působila jako Senior Research Scientist. Po návratu do České republiky v září 2010 se v rámci společnosti ILA, s.r.o. podílela na přípravě a řízení projektů v oblasti biomedicíny. Později stála u zrodu metodiky sloužící k identifikaci architektonických bariér v domácím prostředí pro osoby s pohybovým omezením (SEMAFORhome). Od roku 2012 je výzkumným pracovníkem CELLO.

V roce 2017 založila iniciativu POHYB PRO ŽIVOT (http://www.pohybprozivot.cz/), jejímž cílem je podporovat aktivní životní styl (nejen) v pokročilém věku a přispívat tak k prodlužování života ve zdraví! V rámci iniciativy pořádá přednášky o významu pohybu a jeho vlivech na organismus (http://www.pohybprozivot.cz/prednasky/) a pohybově-vzdělávací kurzy PERMANENTO (http://www.pohybprozivot.cz/kurzy/permanento/).

Je autorkou/spoluautorkou několika odborných publikací.


e-mail:

Ing. Jana Rottová

Vystudovala jsem ekonomii ještě za minulého režimu, před dvaceti lety jsem ji doplnila o licenci daňové poradkyně. Pracovala jsem “na volné noze”, abych s prací optimálně skloubila péči o velkou rodinu (tři děti, dvě step-děti). Zpočátku pomáhající (pra)rodiče se v běhu času stávali více závislými, ani demence se rodině nevyhnula. Pokud definujeme Case management jako “strategii pro organizování a koordinaci poskytovaných služeb na úrovni jednotlivce”, tak jsem se postupně stávala jejich “case managerem” (optimální využití sociálních služeb, stacionář, příspěvek na péči). Abych se psychicky vyrovnala se změnami osobnosti a se vším, co diagnóza demence přináší u nejbližších lidí, začala jsem se o problematiku zajímat, a to jak studiem odborné i beletristické literatury, tak i účastí na kurzech (Pracovník v sociálních službách), konferencích (Gerontologické dny) a seminářích (Validace podle Naomi Feil). S CELLO spolupracuji na projektu “Case management jako komplexní intervence u pacientů s demencí, její vliv na užití zdrojů a kvalitu života pacientů a pečujících” - spolutvorbou narativní biografie v souvislosti s péčí o matku doma, později - vzhledem ke stadiu nemoci a situaci v rodině - s péčí v Domově se zvláštním režimem. Studuji sociální práci na Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety (na pobočce v Příbrami), pracuji na částečný úvazek v přímé péči v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem (kde žije maminka s demencí a manželova maminka po mozkové mrtvici). Jsem orientována spíše prakticky - kromě studia zkouším na sobě účinnost preventivních metod v “boji” s demencí, a to jednak pohybového charakteru (jóga, běh, zimní plavání), jednak soužitím se psem a občasnou péčí o step-vnoučata.


e-mail: rottova.ja@gmail.com

Mgr. Michal Synek

Vystudoval jsem religionistiku na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity a v současné době studuji doktorský program sociologie na téže škole. V rámci svého disertačního projektu se zaměřuji na stolování v „domovech pro osoby se zdravotním postižením“. Snažím se odpovědět na otázku, jak se v repertoárech stolování zjednávají různá uspořádávání ne/způsobilosti. Jak napovídá užití termínů „způsoby uspořádávání“ a „ne/způsobilost“, při své výzkumné činnosti se inspiruji především teorií aktérů-sítí, sémiotikou materiality a kriticky orientovanými disability studies, obzvláště dílem autorů jako jsou John Law, Bruno Latour, Zdeněk Konopásek, Annemarie Mol, Ingunn Moser, Jeannette Pols a Margrit Shildrick. Na půdě CELLO vedu sociologický segment projektu „Case management jako komplexní intervence u pacientů s demencí, její vliv na užití zdrojů a kvalitu života pacientů a pečujících“. Kromě role výzkumníka působím rovněž jako konzultant a lektor, a to zejména v oblasti zlepšování stolování v pečovatelských institucích, deinstitucionalizace a sociálních služeb založených na pečujícím vztahu. Překládám z angličtiny, zajímám se o tibetštinu, Tibeťany a Tibet a mám rád umění a architekturu období baroka.


Profesní životopis a seznam publikací viz: http://is.muni.cz/osoba/michal.synek

e-mail:

Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.

Michal Šteffl je absolventem magisterského studijního programu Tělesná výchova a sport a doktorského studijního programu Kinantropologie na Fakultě Tělesné Výchovy a Sportu Univerzity Karlovy. V současné době působí jako vedoucí Katedry fyziologie a biochemie na Fakultě Tělesné Výchovy a Sportu Univerzity Karlovy. Od roku 2011 spolupracuje s CELLO především v oblasti vývoje terénních diagnostických metod nemocí pohybového aparátu použitelných v klinické praxi. Ve své výzkumné činnosti se dále zabývá problematikou behaviorálních vlivů na vývoj nemocí spojených s pohybovým aparátem u seniorů a jedinců s kognitivní poruchou.


e-mail:

MUDr. Hana Vaňková, Ph.D.

Hana Vaňková vystudovala všeobecné lékařství na Univerzitě Karlově v Praze. V dizertační práci se zaměřila na souvislosti funkčního stavu a depresivity ve stáří. Působí v Centru pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK od roku 2010 jako vědecká pracovnice a podílí se na řešení výzkumných projektů v oblasti dlouhodobé péče pro seniory, zaměřených na kvalitu péče, indikátory kvality a nástroje funkčního hodnocení. Též na projektu IGA/AZV MZ ČR zaměřeném na souvislosti patogeneze Alzheimerovy nemoci a diabetu. Od roku 2005 je koordinátorkou výzkumných projektů Gerontologického centra Praha, v Gerontologickém centru pracuje jako lékařka. Působí jako odborná asistentka na 3.lékařské fakultě, kde přednáší geriatrii pro posluchače magisterského studia lékařství. Jako konzultantka a lektorka ČALS se zaměřuje na geriatrická témata, zejména problematiku depresivity, bolesti a kvalitní zdravotní péče.


e-mail:

Prof. MUDr. Ladislav Volicer, C.Sc.

Ladislav Volicer je v současné době profesorem Univerzity Jižní Florida v Tampě, hostujícím profesorem na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Univerzitě v Západní Sydney. Před 25 lety založil jednu z prvních jednotek specializované péče pro pacienty s demencí a zavedl koncept strukturované paliativní péče pro pacienty s pokročilou demencí. V rámci tohoto konceptu jsou hlavními cíli péče podpora kvality života a důstojnosti člověka, nikoli prodlužování života za každou cenu. Profesor Volicer se zabýval různými aspekty péče o pacienty s demencí, včetně poruch chování, potíží při jídle a dalších zdravotních komplikací. Je uznávaným mezinárodním odborníkem v moderní péči o pacienty s demencí. Publikoval více než 250 článků v časopisech a sbornících a redigoval čtyři knihy o péči o pacienty s demencí v klinické praxi. Byl předsedou výboru pro etiku AMDA, je redaktorem jedné ze sekcí časopisu Výživa a stárnutí (Journal on Nutrition and Aging) a členem redakční rady časopisu JAMDA.


e-mail: 


Poslední změna: 9. říjen 2018 18:33 
Sdílet na:  
Naši partneřiKontakty

Centrum

pro studium dlouhověkosti

a dlouhodobé péče

při Fakultě humanitních studiíMgr. Dana Hradcová, Ph.D.

mobil: +420 603 214 631

e-mail:


Jak k nám