• socialIcon
  • socialIcon

Běžící projekty
Zranitelní obyvatelé v křehkých obydlích: Dvojí starost pobytových služeb

Registrační číslo projektu: 19-07724S panelu č. P404

Grantová agentura České republiky, 2019 - 2021


Projekt je realizován ve spolupráci s Centrem pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče Fakulty humanitních studií Karlovy univerzity, Praha.Výzkumný projekt se zaměřuje na specifické napětí v pobytových službách pro lidi označené za postižené: napětí mezi péčí o obyvatele, jež jim má umožnit vést „normální” život, a péčí o obydlí, jejichž ekonomická a „kulturní” hodnota má být zachována. Pobytové instituce v České republice často využívají pro svou činnost staré hrady, zámky nebo kláštery, budovy podobně křehké, zranitelné a nepropojené s okolím jako jejich obyvatelé. A i když se péče o lidi a údržba budov mohou jevit jako dvě zcela odlišné a nesouvisející činnosti, v pobytových institucích jdou ruku v ruce a nelze je od sebe oddělit. Navrhovaný výzkum má být příspěvkem k současnému zvýšenému zájmu sociálních věd o materialitu péče a o její etické rozměry. Naším cílem je analyzovat jednotné pole praxe coby průsečík odlišných a často protichůdných logik a hodnotových rámců, se zvláštním zaměřením na způsoby, jimiž lidé tuto mnohost zvládají. Věříme, že takto koncipovaný výzkum přispěje ke zlepšení životních a pracovních podmínek klientů a pracovníků pobytových sociálních služeb.


Hlavní řešitel: Zdeněk Konopásek (CTS)

Členové řešitelského týmu: Dana Hradcová (CELLO FHS); Michal Synek (CTS); Radek Carboch (CELLO FHS)


Dlouhodobá péče pro pacienty s demencí, analýza současné situace u nás a v Evropě, možnosti transformace institucionální péče s ohledem na zlepšení kvality života, kvalitu péče a využití zdrojů

Registrační číslo projektu: NV18-09-00587

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky


Projekt reaguje na cíle Programu zdravotnického aplikovaného výzkumu: ”zajištění mezinárodně srovnatelné úrovně zdravotnického výzkumu a využití výsledků pro zlepšení zdraví české populace a zabezpečení aktuálních potřeb zdravotnictví v ČR“, v oblasti dlouhodobé péče zejména o pacienty s demencí, která je dosud v České republice málo řešena, zatímco v mezinárodním měřítku je považována za jednu z priorit veřejného zdravotnictví i výzkumu. Cílem je analýza dlouhodobé péče v České republice dle dostupných podkladů a dat a získání přehledu o aktuální situaci v dlouhodobé péči o pacienty s demencí v Evropě. Metody: mixed methods šetření v zařízeních dlouhodobé péče (získání dat o pacientech, kvalitě péče, prostředí, interakcí v týmech i s dalšími stakeholdery). Kvantitativní šetření pomocí baterie testů (srovnatelné s dalšími mezinárodními již probíhajícími studiemi). Výstupy: informace o současné situaci v poskytování zdravotnické dlouhodobé péče a Evropě, návrh systémových změn a organizačních opatření. Toolkit pro zařízení pečující o pacienty s demencí. Publikační výstupy.
Case management jako komplexní intervence u pacientů s demencí, její vliv na užití zdrojů a kvalitu života pacientů a pečujících

Registrační číslo projektu: NV15-32942A

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky


Projekt bude zkoumat a ověřovat účinnost, účelnost a proveditelnost metody case managementu. Poskytne tak nezbytné vědecké podklady pro eventuální legislativní změny v oblasti péče o pacienty s demencí včetně dlouhodobé péče. Péče o pacienty s demencí byla zvolena jako jedna z nejdůležitějších oblastí, kde je case management žádoucí. Pokud se tato metoda ověří v péči o pacienty s demencí, bude možné ji relativně snadno transponovat do péče o jiné skupiny pacientů s komplexní zdravotní problematikou. Cílem projektu je analýza systémů case managementu v České republice a vybraných zemích Evropské unie, identifikace faktorů usnadňujících a komplikujících efektivitu této intervence. Dále půjde o otevření veřejné a odborné diskuse k této problematice (diskusním materiálem). Poté pak o vývoj modelu case managementu pro lidi s demencí, který bude vycházet z evaluace služeb a případových studií (bude vytvořen toolkit case managementu). V závěru projektu bude vytvořena certifikovaná metodika case managementu a standardy zahrnující sesterskou evaluaci jakožto východiska pro case management.
Sociologické aspekty vedení případu (case management) u lidí žijících s demencí a jeho vliv na kvalitu života klientů sociálních a zdravotních služeb a pečujících

Sociologický segment projektu „Case management jako komplexní intervence u pacientů s demencí, její vliv na užití zdrojů a kvalitu života pacientů a pečujících“


Lidé žijící s demencí představují vysoce zranitelnou skupinu obyvatelstva charakterizovanou četnými různorodými potřebami, jejichž uspokojování vyžaduje komplexní přístup k péči. Fragmentace a neefektivnost zdravotnických a sociálních služeb jsou pro tento typ klientů závažným problémem. Zatímco v péči o jiné podobně zranitelné skupiny – jako například o lidi s duševním onemocněním či ohrožené děti – se v poslední době v České republice uplatňuje koordinační mechanismus nazývaný případové vedení, zajišťující plánování péče a obstarávání potřebných služeb a zdrojů, v oblasti péče o lidi žijící s demencí tento mechanismus zcela chybí. Náš projekt si klade za cíl zjistit, jakým způsobem se v České republice na úrovni jednotlivých případů plánuje a koordinuje péče o lidi s demencí, jakých formalizovaných podob plánování a koordinace služeb nabývají a jak chybění institucionálního a legislativního rámce umožňujícího a usnadňujícího koordinovanou spolupráci ovlivňuje jejich realizaci a kvalitu. Kvalitativní výzkum inspirovaný teorií aktérů/sítí, sémiotikou materiality a kriticky orientovanými disability studies se zaměří především na propojování různých relativně nespojitých repertoárů v experimentální choreografii pečování, performativitu různých způsobů zjednávání koordinované spolupráce a roli ne-lidských aktérů v praxi péče. Jakožto sociologický segment projektu „Case management jako komplexní intervence u pacientů s demencí, její vliv na užití zdrojů a kvalitu života pacientů a pečujících“ si náš projekt klade za cíl přispět k identifikaci faktorů podporujících a bránících realizaci případového vedení v oblasti péče o lidi žijící s demencí a k formulování jeho funkčního modelu.Gerontologická a organizační supervize (GOS)

Projekt „Gerontologická a organizační supervize II – odborná podpora a organizační supervize v zařízeních pro seniory a osoby se zdravotním postižením zřizovaných Jihomoravským krajem“ realizuje CELLO ve spolupráci s Českou alzheimerovskou společností od roku 2010.

Činnosti projektu v roce 2016 vycházejí z priorit Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb JMK na období 2015 – 2017 v oblasti sociálně zdravotních služeb v pobytových zařízeních:

• rozvoj kvality poskytované péče prostřednictvím konkrétních programů a činností (etika pečujícího vztahu, program Bon Appetit, divadelní práce, podpora práv uživatelů služeb DOZP a DZR, podpora interprofesionální spolupráce)

• organizace péče a vytváření prostředí podporující a rozvíjející klienty v sociálním začleňování (podpora skupin sebeobhájců, zotavení)

• proces deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb prostřednictvím asistence při vytváření rozvojových plánů PO na období 2017 – 2020

• podpora rodinným pečujícím a zlepšení spolupráce s rodinnými příslušníky při zajišťování pobytové péče o seniory

• podpora rozvoje služeb a vzdělávání týmů v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním a závislostmi (de/stigmatizace, metodická podpora a konzultace v konceptu zotavení)

• divadelní práce s klienty a pracovníky zařízení.
INDUCT - Interdisciplinary Network for Dementia Utilising Current Technology

Registrační číslo: H2020-MSCA-ITN-2015

Europian Commission - Horizon 2020


Cílem projektu INDUCT je vymezit praktické, kognitivní a sociální factory, které by zlepšily možnosti využívání technologií; vyhodnotit efektivitu technologií běžně používaných v současné době; zmapovat jevy, které usnadňují, nebo naopak znesnadňují zavádění moderních technologií v péči o dementní osoby. Projekt INDUCT bude za použití moderních výzkumných metod (srovnávací studie, kvalitativní studie) shromažďovat fakta potřebná k zajištění lepší použitelnosti a efektivnosti technologie v péči o dementní osoby a její pružnější zavádění do praxe.

Tento projekt, ve spolupráci s největší organizací pro psychologický výzkum pro lidi s demencí INTERDEM, vytvoří evropský rámec pro multidisciplinární, mezioborový a vzdělávací výzkum, komplexně vyškolí 15 výzkumníků na úroveň PhD.; zajistí podklady, které ukáží, jak nové technologie mohou vylepšit péči a kvalitu života lidí s demencí; a posílí evropské zdroje pracovních sil o tolik potřebnou novou generaci prvotřídně vyškolených profesionálů ve výzkumu.

Více o projektu zde.
Hodnocení potřeb rodinných příslušníků pečujících o seniory

Registrační číslo projektu: 16-07931S

Grantová agentura České republiky


Cílem projektu je poznat, jaké potřeby pečujících jsou zásadní v jednotlivých fázích péče a jaké faktory jsou podstatné při rozhodování o pokračování v péči. Popsat současný stav podpory rodinným příslušníkům pečujícím o seniory. Vyvinout a ověřit metody hodnocení intervencí pro pečující o osoby s demencí. Nositelem projektu je Filozofická fakulta UK, PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.

S prodlužující se délkou života a uznáním práva člověka na život v domácím prostředí i v případě ztráty soběstačnosti se stává důležitým tématem podpora rodinných pečovatelů. Hlavním předmětem projektu je analýza potřeb rodinných pečujících o seniory s cílem specifikovat model měnících se potřeb pečujících v jednotlivých fázích péče ve vztahu k charakteristikám individuálních aktérů, rodiny, širší komunity a systému zdravotní a sociální péče. Zaměříme se na kritické momenty v rodinné péči o seniory, zejména na podpůrné a rizikové faktory ovlivňující rozhodování rodiny o poskytování péče v domácím prostředí. Kromě zkoumání obecných vztahů (kvalitativní studie souboru pečujících z obecné populace) se zaměříme na potřeby rodin pečujících o seniory se syndromem demence a na hodnocení účinnosti různých typů podpůrných programů pro příbuzné osob s demencí (intervenční studie).


Poslední změna: 4. leden 2019 23:04 
Sdílet na:  
Naši partneřiKontakty

Centrum

pro studium dlouhověkosti

a dlouhodobé péče

při Fakultě humanitních studiíMgr. Dana Hradcová, Ph.D.

mobil: +420 603 214 631

e-mail:


Jak k nám