english
  • socialIcon
  • socialIcon


Ukončené projekty
Vytvoření systému a software pro strukturované funkční hodnocení pro účely dlouhodobé péče, pro získávání a zpracování dat o dlouhodobé péči, její kvalitě a potřebě

Registrační číslo projektu: NT 13705-4/2012 IGA MZ ČR

Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví České republiky


Cílem projektu bylo na základě diskuzí a workshopů s odborníky a poskytovateli dlouhodobé péče vytvořit baterii testů, která by byla optimální pro většinu uživatelů dlouhodobé péče. Její funkčnost byla ověřena v praxi oddělení dlouhodobé péče dotazníkovým šetřením a v rámci workshopů.

Software obsahující testy a nástroje k jejich analýze byl vyvinut pracovištěm spoluřešitele (Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT) v takové podobě, aby byl uživatelsky příjemným a atraktivním ve srovnání s dosud dostupnými texty. Byl vytvořen software umožňující snáze analyzovat i běžně používané testy a formuláře, což vede ke snížení administrativní zátěže a umožňuje sledovat další důležitá kritéria v rámci praxe oddělení. Software je vytvořen tak, aby umožnil jednotlivým zařízením snáze zaznamenávat a analyzovat údaje, které potřebují zpracovávat.
Studium společných patogenetických faktorů Alzheimerovy choroby a diabetes mellitus 2. typu

Registrační číslo projektu: NT 13543-4/2015

Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví České republiky


Projekt ve spolupráci s Endokrinologickým ústavem. Tým FHS UK se podílel na výběru vhodných respondentů s Alzheimerovou demencí (AD) a potomků osob s AD, neuropsychologických testech těchto respondentů a věkově odpovídajících kontrol, přispěl k sestavení a zhodnocení dotazníku týkajícího se rodinné a osobní anamnézy, fyzické aktivity a kvality života respondentů s AD a respondentů v kontrolní skupině. Více o projektu a jeho výstupech se dočtete zde.
FRAM - Nový rámec politiky pro aktivní, zdravé a důstojné stárnutí a poskytování zdravotních služeb a služeb dlouhodobé péče.

Registrační číslo projektu: IGA MZ ČR 219001

Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví České republiky

European Centre for Social Welfare Policy and Research


V rámci tohoto projektu vznikla na počátku července 2013 mimo jiné publikace s názvem „Bedekr aktivního stárnutí aneb Jak se orientovat v krajině aktivního stárnutí a dlouhodobé péče – průvodce pro občany a samosprávy“.

Cílem publikace je pomoci obcím a jejich občanům lépe se orientovat ve škále možností podpory aktivního a zdravého života a podpořit vytvoření nebo rozšíření spektra služeb pro starší osoby se sníženou soběstačností.

Publikace vychází ze sekundární analýzy dostupné literatury, výzkumů a terénního šetření v obcích v České republice i zahraničí a snaží se o uplatnění výsledků výzkumu v praxi, místní politice a praktickém životě. Průvodce se zaměřuje na klíčové oblasti jako je komunikace a účast na správě města, bydlení, bezbariérovost prostředí, dopravní obslužnost, sportovní a pohybové aktivity, dobrovolnictví, vzdělávání, informační technologie, identifikace potřeb dlouhodobé péče v obci, funkční hodnocení, provázanost a kontinuita služeb (case management) a zajištění dlouhodobé péče (pobytové, domácí atd.). Pro každé z těchto témat jsou shrnuty hlavní trendy a představeny inspirující příklady z praxe z různých měst. V rámci projektu také probíhaly semináře v jednotlivých krajích, které poskytly prostor pro diskusi a navázání spolupráce v daných lokalitách a městech.

Bedekr se snaží podpořit obce a města, aby byla co nejvíce vstřícná k aktivnímu stárnutí a využila zkušeností a zájmu seniorů ve prospěch života v dané obci a současně nabízela komunitní podpůrné služby křehkým seniorům a osobám se sníženou soběstačností. Průvodce nabízí rady, doporučení a informace o příkladech a aktivitách v těchto oblastech u nás i v zahraničí.


Pro více informací viz stránky projektu www.framprojekt.eu


Poslední změna: 26. září 2016 17:45 
Sdílet na:  
Naši partneřiKontakty

Centrum

pro studium dlouhověkosti

a dlouhodobé péče

při Fakultě humanitních studiíMgr. Dana Hradcová, Ph.D.

mobil: +420 603 214 631

e-mail:


Jak k nám