• socialIcon
  • socialIcon

Ukončené projekty
Case management jako komplexní intervence u pacientů s demencí, její vliv na užití zdrojů a kvalitu života pacientů a pečujících

Registrační číslo projektu: NV15-32942A

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky


Projekt bude zkoumat a ověřovat účinnost, účelnost a proveditelnost metody case managementu. Poskytne tak nezbytné vědecké podklady pro eventuální legislativní změny v oblasti péče o pacienty s demencí včetně dlouhodobé péče. Péče o pacienty s demencí byla zvolena jako jedna z nejdůležitějších oblastí, kde je case management žádoucí. Pokud se tato metoda ověří v péči o pacienty s demencí, bude možné ji relativně snadno transponovat do péče o jiné skupiny pacientů s komplexní zdravotní problematikou. Cílem projektu je analýza systémů case managementu v České republice a vybraných zemích Evropské unie, identifikace faktorů usnadňujících a komplikujících efektivitu této intervence. Dále půjde o otevření veřejné a odborné diskuse k této problematice (diskusním materiálem). Poté pak o vývoj modelu case managementu pro lidi s demencí, který bude vycházet z evaluace služeb a případových studií (bude vytvořen toolkit case managementu). V závěru projektu bude vytvořena certifikovaná metodika case managementu a standardy zahrnující sesterskou evaluaci jakožto východiska pro case management.
Sociologické aspekty vedení případu (case management) u lidí žijících s demencí a jeho vliv na kvalitu života klientů sociálních a zdravotních služeb a pečujících

Sociologický segment projektu „Case management jako komplexní intervence u pacientů s demencí, její vliv na užití zdrojů a kvalitu života pacientů a pečujících“


Lidé žijící s demencí představují vysoce zranitelnou skupinu obyvatelstva charakterizovanou četnými různorodými potřebami, jejichž uspokojování vyžaduje komplexní přístup k péči. Fragmentace a neefektivnost zdravotnických a sociálních služeb jsou pro tento typ klientů závažným problémem. Zatímco v péči o jiné podobně zranitelné skupiny – jako například o lidi s duševním onemocněním či ohrožené děti – se v poslední době v České republice uplatňuje koordinační mechanismus nazývaný případové vedení, zajišťující plánování péče a obstarávání potřebných služeb a zdrojů, v oblasti péče o lidi žijící s demencí tento mechanismus zcela chybí. Náš projekt si klade za cíl zjistit, jakým způsobem se v České republice na úrovni jednotlivých případů plánuje a koordinuje péče o lidi s demencí, jakých formalizovaných podob plánování a koordinace služeb nabývají a jak chybění institucionálního a legislativního rámce umožňujícího a usnadňujícího koordinovanou spolupráci ovlivňuje jejich realizaci a kvalitu. Kvalitativní výzkum inspirovaný teorií aktérů/sítí, sémiotikou materiality a kriticky orientovanými disability studies se zaměří především na propojování různých relativně nespojitých repertoárů v experimentální choreografii pečování, performativitu různých způsobů zjednávání koordinované spolupráce a roli ne-lidských aktérů v praxi péče. Jakožto sociologický segment projektu „Case management jako komplexní intervence u pacientů s demencí, její vliv na užití zdrojů a kvalitu života pacientů a pečujících“ si náš projekt klade za cíl přispět k identifikaci faktorů podporujících a bránících realizaci případového vedení v oblasti péče o lidi žijící s demencí a k formulování jeho funkčního modelu.
Česko-rakouský projekt - výzkum dlouhodobé péče

Registrační číslo projektu: 16-34873L

LA FWF

Grantová agentura České republiky


Cílem projektu je lepší porozumění poskytování dlouhodobé péče pro seniory v Rakousku a České republice s ohledem na zdravotní stav klientů, proces a poskytování dlouhodobé péče, a to s ohledem na profesionální i rodinné pečující. Jde o podceňovaný segment péče o nejvíce vulnerabilní skupinu lidí. Partnerem projektu je Dunajská univerzita v Kremži.

Nemoci spojené se stárnutím přinášejí v důsledku demografických změn zvýšené požadavky na zajištění dlouhodobé péče. Její zajištění představuje jednu z velkých výzev veřejného zdravotnictví. Přesto neexistuje dostatek dat o základních parametrech ani v České republice ani v Rakousku. Odhaduje se, že například jen 30 % lidí s demencí má adekvátní diagnózu a léčbu. Projekt bude zkoumat 4 domény péče prostřednictvím kvalitativních i kvantitativních metod: problematiku demence a další závažnou zdravotní problematiku klientů dlouhodobé péče, parametry poskytované péče a zátěže profesionálních pečujících, vztahy rodinných pečujících a environmentální faktory dlouhodobé péče a jejích institucí. Dva výzkumné týmy na základě společného protokolu osloví celkem 1000 respondentů z obou zemí. Za pomoci kvalitativních i kvantitativních metod nahlédnou na čtyři domény péče: 1) problematiku demence a další závažnou zdravotní problematiku klientů dlouhodobé péče, 2) parametry poskytované péče a zátěže profesionálních pečujících, 3) vztahy rodinných pečujících a 4) environmentální faktory dlouhodobé péče a jejích institucí.
PALLIARE - Interprofessional experiential learning (IPE) solutions: equipping the qualified dementia workforce to champion evidence informed improvement to advanced dementia care and family caring

Registrační číslo projektu: 2014-1-UK01-KA203-001819

Erasmus+ UK National Agency


Cílem projektu je formou inovativních mezioborových kurzů poskytnout vzdělávací nástroje k odbourání sterotypu vnímání péče o dementní osoby jako péče méně kvalifikované a odstranit bariéry mezi vedením a personálem v oborech, kde převažují ženy. Chceme vytvořit rozsáhlé participativní a praktické zdroje pro vzdělávání, jež by pomohly profesionálně vybavit kvalifikované pracovníky ze všech zdravotně-sociálních oborů.

Ekonomický tlak způsobuje, že existující systémy péče nemohou jednoduše expandovat, aby pokryly péči o rostoucí počet lidí s demencí. Je tedy potřeba vyvinout inovativní a efektivnější způsoby podpory lidí s demencí, a to plným využitím všech dostupných zdrojů.

Více o projektu zde.
Vytvoření systému a software pro strukturované funkční hodnocení pro účely dlouhodobé péče, pro získávání a zpracování dat o dlouhodobé péči, její kvalitě a potřebě

Registrační číslo projektu: NT 13705-4/2012 IGA MZ ČR

Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví České republiky


Cílem projektu bylo na základě diskuzí a workshopů s odborníky a poskytovateli dlouhodobé péče vytvořit baterii testů, která by byla optimální pro většinu uživatelů dlouhodobé péče. Její funkčnost byla ověřena v praxi oddělení dlouhodobé péče dotazníkovým šetřením a v rámci workshopů.

Software obsahující testy a nástroje k jejich analýze byl vyvinut pracovištěm spoluřešitele (Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT) v takové podobě, aby byl uživatelsky příjemným a atraktivním ve srovnání s dosud dostupnými texty. Byl vytvořen software umožňující snáze analyzovat i běžně používané testy a formuláře, což vede ke snížení administrativní zátěže a umožňuje sledovat další důležitá kritéria v rámci praxe oddělení. Software je vytvořen tak, aby umožnil jednotlivým zařízením snáze zaznamenávat a analyzovat údaje, které potřebují zpracovávat.
Studium společných patogenetických faktorů Alzheimerovy choroby a diabetes mellitus 2. typu

Registrační číslo projektu: NT 13543-4/2015

Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví České republiky


Projekt ve spolupráci s Endokrinologickým ústavem. Tým FHS UK se podílel na výběru vhodných respondentů s Alzheimerovou demencí (AD) a potomků osob s AD, neuropsychologických testech těchto respondentů a věkově odpovídajících kontrol, přispěl k sestavení a zhodnocení dotazníku týkajícího se rodinné a osobní anamnézy, fyzické aktivity a kvality života respondentů s AD a respondentů v kontrolní skupině. Více o projektu a jeho výstupech se dočtete zde.
FRAM - Nový rámec politiky pro aktivní, zdravé a důstojné stárnutí a poskytování zdravotních služeb a služeb dlouhodobé péče.

Registrační číslo projektu: IGA MZ ČR 219001

Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví České republiky

European Centre for Social Welfare Policy and Research


V rámci tohoto projektu vznikla na počátku července 2013 mimo jiné publikace s názvem „Bedekr aktivního stárnutí aneb Jak se orientovat v krajině aktivního stárnutí a dlouhodobé péče – průvodce pro občany a samosprávy“.

Cílem publikace je pomoci obcím a jejich občanům lépe se orientovat ve škále možností podpory aktivního a zdravého života a podpořit vytvoření nebo rozšíření spektra služeb pro starší osoby se sníženou soběstačností.

Publikace vychází ze sekundární analýzy dostupné literatury, výzkumů a terénního šetření v obcích v České republice i zahraničí a snaží se o uplatnění výsledků výzkumu v praxi, místní politice a praktickém životě. Průvodce se zaměřuje na klíčové oblasti jako je komunikace a účast na správě města, bydlení, bezbariérovost prostředí, dopravní obslužnost, sportovní a pohybové aktivity, dobrovolnictví, vzdělávání, informační technologie, identifikace potřeb dlouhodobé péče v obci, funkční hodnocení, provázanost a kontinuita služeb (case management) a zajištění dlouhodobé péče (pobytové, domácí atd.). Pro každé z těchto témat jsou shrnuty hlavní trendy a představeny inspirující příklady z praxe z různých měst. V rámci projektu také probíhaly semináře v jednotlivých krajích, které poskytly prostor pro diskusi a navázání spolupráce v daných lokalitách a městech.

Bedekr se snaží podpořit obce a města, aby byla co nejvíce vstřícná k aktivnímu stárnutí a využila zkušeností a zájmu seniorů ve prospěch života v dané obci a současně nabízela komunitní podpůrné služby křehkým seniorům a osobám se sníženou soběstačností. Průvodce nabízí rady, doporučení a informace o příkladech a aktivitách v těchto oblastech u nás i v zahraničí.


Pro více informací viz stránky projektu www.framprojekt.eu


Poslední změna: 4. listopad 2019 12:08 
Sdílet na:  
Naši partneřiKontakty

Centrum

pro studium dlouhověkosti

a dlouhodobé péče

při Fakultě humanitních studiíDoc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

Tel.: +420 286 883 676,

Fax: +420 286 882 788,

mobil: +420 602 350 848

e-mail:


Jak k nám