english
  • socialIcon
  • socialIcon

  • Tým

Tým

Mgr. Dana Hradcová, Ph.D.

Vystudovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě a aplikovanou etiku na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Je vedoucí centra a pracuje jako výzkumnice a konzultantka v projektech věnovaných péči o lidi s demencí a rozvoji sociálně zdravotních služeb pro lidi s duševním onemocněním. Ve výzkumné činnosti se zabývá především praktickou a empirickou etikou v prostředí dlouhodobé péče. Věnuje se vztahům péče, v nichž lidé spolu se zvířaty, věcmi i technologiemi zkoušejí a hledají, co bude nejlepší. Etice péče a podpoře ne/profesionálních pečujících se věnuje také jako lektorka a konzultantka České alzheimerovské společnosti.


mobil: +420 603 214 631

e-mail:

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

Absolvovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze, specializovala se v praktickém lékařství, geriatrii, veřejném zdravotnictví a medicíně dlouhodobé péče. Ph.D. v oboru sociální gerontologie. Habilitovala v oboru kulturní a sociální antropologie problematikou péče o seniory a Alzheimerovy choroby. Působí jako zakládající ředitelka Gerontologického centra v Praze, proděkanka pro zahraniční vztahy UK FHS, zakladatelka Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče (CELLO ILC CZ) a jako hostující profesorka na University of the West of Scotland. Vědecky a profesně se věnuje problematice péče o seniory, gerontologie, dlouhodobé péče a péči o lidi žijící s demencí.. Je předsedkyní Alzheimer Europe a předsedkyní České gerontologické a geriatrické společnosti, členkou výboru INTERDEM, EUGMS, ELTECA a zakladatelkou České alzheimerovské společnosti. Je řešitelkou či spoluřešitelkou rozvojových a výzkumných projektů, jak tuzemských, tak v zahraniční spolupráci, v poslední době například FRAM (program EK Progress), projekty řešící problematiku dlouhodobé péče dle zadání IGA MZ ČR, Projekt CamDEM pro AZV MZ ČR ve spolupráci s University College London, mezinárodní Projekt PALLIARE (Erasmus +KA2), INDUCT (ICT Marie Currie H2020, University of Nottingham), FWF GACR LA projekt databáze dlouhodobé péče a další. V publikační činnosti se zaměřuje zejména na problematiku demence, dlouhodobé péče a péče o geriatrické pacienty.


e-mail:

Tel.: +420 286 883 676, Fax: +420 286 882 788, mobil: +420 602 350 848

Osobní blog

Mgr. Anna Beránková

Anna Beránková vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze, kde nadále pokračuje v doktorském studiu. Věnuje se demenci u lidí s mentálním postižením. V roce 2011 byla na dlouhodobém studijním pobytu na University of Stirling, Dementia Services Development Center. Zaměřuje se především na podmínky v menších skupinových domovech. Kromě výzkumu též lektoruje kurz pro pracovníky přímé péče, kteří podporují lidi s mentálním postižením a demencí.

V CELLO koordinuje Česko-Rakouský výzkum dlouhodobé péče, který mapuje zařízení dlouhodobé péče o seniory na území České republiky a Rakouska.

Mimo práci a studium se věnuje svým dvěma dcerám, jejichž objevování světa je největším dobrodružstvím.


e-mail:

Mgr. Radek Carboch

Vystudoval religionistiku na FF MU v Brně, kde se zajímal především o téma soudobého judaismu a židovského mesianismu. V současnosti studuje sociologii v doktorském programu na FSS MU. V rámci disertačního výzkumu se věnuje problematice transformace sociálních služeb v ČR. Prostřednictvím etnografického výzkumu probíhajícího v prostředí transformující se organizace, jež poskytuje služby lidem žijícím s mentálním postižením, řeší otázky a problémy spojené s koncepty normálnosti, běžného života a integrace. Podílí se také jako výzkumník-etnograf na sociologickém segmentu projektu „Case management jako komplexní intervence u pacientů s demencí, její vliv na užití zdrojů a kvalitu života pacientů a pečujících“, kde se věnuje především problematice překladu a rozvoje metody case managementu pro lidi žijící s duševním onemocněním. Ve své výzkumné činnosti nachází teoretickou inspiraci zvláště v pracích autorů, kteří se hlásí k přístupu známému jako Actor-network-theory, a v díle M. Foucaulta.


e-mail:

Mgr. Dita Jahodová

Dita Jahodová vystudovala genderová studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a vede zde kurz „Konstrukce výzkumných projektů“. Současně působí jako interní doktorandka Katedry Sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde se též věnuje pedagogické činnosti. Zabývá se tématy spojenými s genderem, sexualitou, tělem a tělesností. Ve své výzkumné činnosti se zaměřuje na otázky vztahující se k fungování genderového a heteronormativního řádu, lékařské péči, medikalizaci, stigmatizaci, zneviditelňování a sociálnímu vyloučení. Je zakládající členkou Genderové expertní komory a spoluřešitelkou řady projektů týkajících se rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a soukromého života. V rámci CELLO se podílí na etnografickém výzkumu o poskytování a zajišťování péče lidem s demencí v domácím prostředí.


e-mail:

Mgr. Marcela Janečková

Marcela Kravciv Janečková (1980) studuje doktorský program Veřejné a sociální politiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Dále se zabývá výzkumem integrace zdravotní a zdravotně-sociální péče a témat s tím spojených (case management, organizační, finanční a systémové předpoklady integrace péče, hodnocení výsledků péče sdělovaných pacienty apod.) a v CELLO se také podílí na přípravě a realizaci projektů mezinárodní spolupráce (Progress, COST apod). V rámci studia absolvovala stáže ve Francii na Université de Montpellier a Velké Británii v Queen Elisabeth Foundation Brain Injury Centre. V roce 2007 založila občanské sdružení CEREBRUM – Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin, jehož byla předsedkyní a ředitelkou do roku 2011. Jako autorka či editorka se podílela na vydání publikací Doporučení k organizaci systému zdravotně-sociální péče o pacienty po získaném poškození mozku (2011), Případová studie společenských nákladů spojených s následky poranění mozku (2011) a celé řadě informačních a odborných materiálů s tématikou poranění mozku. Je členkou Zdravotně sociální komise Prahy 7.


e-mail:

PhDr. Eva Jarolímová, Ph.D.

Eva Jarolímová (1960) vystudovala jednooborovou psychologii na Filosofické fakultě UK v Praze. Již během studia se zabývala problematikou psychologie stárnutí a stáří se zaměřením na seniory se syndromem demence a rodinnou péči; později v rámci disertační práce na pečovatelskou zátěž u Alzheimerovy choroby. Pracuje v České alzheimerovské společnosti v Praze jako konzultant a psycholog v pomoci neformálním pečujícím, rodině a lidem žijícím se syndromem demence, zabývá se diagnostikou kognitivní poruchy. Věnuje se také činnosti lektorské, pedagogické (FF UK v Praze), výzkumné i publikační. Od roku 2010 je spoluzakladatelkou a členkou vedoucího týmu Pracovní skupiny pro geropsychologii při Českomoravské psychologické společnosti v Praze.


e-mail:

Mgr. Martina Kuckir

Od roku 2012 spolupracuje s Fakultou humanitních studií UK v oblasti výzkumu jako vědecká pracovnice a koordinátorka projektu Vytvoření systému a software pro strukturované funkční hodnocení pro účely dlouhodobé péče, pro získávání a zpracovávání dat o dlouhodobé péči, její kvalitě a potřebě. V letech 2003 – 2008 absolvovala Univerzitu Pardubice, kvalifikační obor Všeobecná sestra a navazující magisterský obor Ošetřovatelství. Od roku 2008 se na Univerzitě Pardubice také podílí na výuce předmětů Starý člověk ve zdraví a v nemoci, Ošetřovatelství v primární a domácí péči, Zdravotní a sociální politika, Bazální stimulace, či Ošetřovatelství v gerontologii a infekčním lékařství. Od roku 2009 studuje v rámci doktorandského studijního programu FZS UPa obor Ošetřovatelství (téma Pády geriatrických pacientů – posouzení screeningových metod).


e-mail:

Mgr. Kateřina Macháčová, Ph.D.

Kateřina Macháčová vystudovala Fakultu Tělesné Výchovy a Sportu při Karlově Univerzitě v Praze. Na téže fakultě pak v roce 2009 ukončila doktorandské studium zaměřené na problematiku hodnocení tělesné zdatnosti u seniorské populace. V rámci postgraduálního studia absolvovala dlouhodobou zahraniční stáž na Institutu Gerontologie při Wayne State University v Detroitu, Michigan (USA), kde po ukončení stáže působila jako Senior Research Scientist. Po návratu do České republiky v září 2010 se v rámci společnosti ILA, s.r.o. podílela na přípravě a řízení projektů v oblasti biomedicíny. Později stála u zrodu metodiky sloužící k identifikaci architektonických bariér v domácím prostředí pro osoby s pohybovým omezením (SEMAFORhome). Od roku 2011 je výzkumným pracovníkem CELLO. Jako člověka, jehož nedílnou součástí života vždy byl, a nejspíš i bude, pohyb, ji oblast pohybové aktivity a tělesné zdatnosti fascinuje i profesně. Zejména pak u seniorské populace, kdy nejde o výkony, ale o zvládání každodenních aktivit. V současné době se nejvíce naběhá se svými dvěma malými syny. Je autorkou/spoluautorkou několika odborných publikací a příležitostně přednáší.


e-mail:

Kate Shiells, BA, MSc

Kate vystudovala francouzštinu a češtinu v bakalářském programu na Bristolské univerzitě (2011). Součástí jejího studia byl roční pobyt v zahraničí, v rámci nějž studovala v Paříži na Sorbonnské univerzitě a učila angličtinu v České republice. Později vystudovala magisterský program Veřejné politiky (2014) a získala ocenění za výzkum inkluze ve školství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v UK. Během této doby absolvovala také stáž při Evropské komisi.

Kate má více než deset let zkušeností v oblasti práce s lidmi žijícími s demencí v různých podmínkách, jejím doposud posledním působištěm byla Alzheimerovská společnost v UK. Zajímají ji zejména výzkumy, které povedou ke zlepšení poskytování péče o lidi žijící s demencí. Další oblastí jejího zájmu je kvalitativní výzkum a etická dilemata, která provázejí zapojování lidí žijících s demencí do výzkumu.

V současné době rozšířila řady týmu CELLO jako junior výzkumník projektu INDUCT, v programu hostitelských stipendií Marie Curie. Bude se zabývat různými softwarovými programy, které využívají domovy pro seniory jako pomůcky v péči o lidi žijící s demencí, a následně analyzovat faktory, jež rozšiřují nebo naopak komplikují možnosti jejich aplikace. Povede výzkum ve čtyřech evropských zemích (Česká Republika, Belgie, Španělsko a UK), a jeho výsledky budou předloženy radě pro vývoj optimálního software pro řízení péče.


e-mail: kate.shiells@fhs.cuni.cz

Mgr. Michal Synek

Vystudoval jsem religionistiku na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity a v současné době studuji doktorský program sociologie na téže škole. V rámci svého disertačního projektu se zaměřuji na stolování v „domovech pro osoby se zdravotním postižením“. Snažím se odpovědět na otázku, jak se v repertoárech stolování zjednávají různá uspořádávání ne/způsobilosti. Jak napovídá užití termínů „způsoby uspořádávání“ a „ne/způsobilost“, při své výzkumné činnosti se inspiruji především teorií aktérů-sítí, sémiotikou materiality a kriticky orientovanými disability studies, obzvláště dílem autorů jako jsou John Law, Bruno Latour, Zdeněk Konopásek, Annemarie Mol, Ingunn Moser, Jeannette Pols a Margrit Shildrick. Na půdě CELLO vedu sociologický segment projektu „Case management jako komplexní intervence u pacientů s demencí, její vliv na užití zdrojů a kvalitu života pacientů a pečujících“. Kromě role výzkumníka působím rovněž jako konzultant a lektor, a to zejména v oblasti zlepšování stolování v pečovatelských institucích, deinstitucionalizace a sociálních služeb založených na pečujícím vztahu. Překládám z angličtiny, zajímám se o tibetštinu, Tibeťany a Tibet a mám rád umění a architekturu období baroka.


Profesní životopis a seznam publikací viz: http://is.muni.cz/osoba/michal.synek

e-mail:

Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.

Michal Šteffl je absolventem magisterského studijního programu Tělesná výchova a sport a doktorského studijního programu Kinantropologie na Fakultě Tělesné Výchovy a Sportu Univerzity Karlovy. V současné době působí jako vedoucí Katedry fyziologie a biochemie na Fakultě Tělesné Výchovy a Sportu Univerzity Karlovy. Od roku 2011 spolupracuje s CELLO především v oblasti vývoje terénních diagnostických metod nemocí pohybového aparátu použitelných v klinické praxi. Ve své výzkumné činnosti se dále zabývá problematikou behaviorálních vlivů na vývoj nemocí spojených s pohybovým aparátem u seniorů a jedinců s kognitivní poruchou.


e-mail:

MUDr. Hana Vaňková, Ph.D.

Hana Vaňková vystudovala všeobecné lékařství na Univerzitě Karlově v Praze. V dizertační práci se zaměřila na souvislosti funkčního stavu a depresivity ve stáří. Působí v Centru pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK od roku 2010 jako vědecká pracovnice a podílí se na řešení výzkumných projektů v oblasti dlouhodobé péče pro seniory, zaměřených na kvalitu péče, indikátory kvality a nástroje funkčního hodnocení. Též na projektu IGA/AZV MZ ČR zaměřeném na souvislosti patogeneze Alzheimerovy nemoci a diabetu. Od roku 2005 je koordinátorkou výzkumných projektů Gerontologického centra Praha, v Gerontologickém centru pracuje jako lékařka. Působí jako odborná asistentka na 3.lékařské fakultě, kde přednáší geriatrii pro posluchače magisterského studia lékařství. Jako konzultantka a lektorka ČALS se zaměřuje na geriatrická témata, zejména problematiku depresivity, bolesti a kvalitní zdravotní péče.


e-mail:

Mgr. Petr Veleta, Ph.D.

Absolvoval Taneční konzervatoř v Praze, roční stáž na London School of Contemporary Dance, obor choreografie na pražské HAMU a doktorské studium kinantropologie na FTVS UK (téma: Taneční a pohybový program pro seniory). Působil jako sólista baletu Slovenského národního divadla v Bratislavě, Hudebního divadla v Karlíně a šéf baletu a choreograf v divadle v Olomouci. Jako taneční pedagog a choreograf působil na Slovensku i v Čechách a v několika projektech v Anglii a Německu. Je členem mezinárodní rady pro tanec CID UNESCO. Pracuje jako asistent režie opery Národního divadla v Praze. K dalším aktivitám patří taneční a pohybová terapie pro seniory s psychickým a fyzickým postižením, kterou provádí v rámci programů České alzheimerovské společnosti, Gerontologického centra v Praze 8 a Peter´s Dance Centre Prague. Je zakladatelem pohybové a taneční metody EXDASE (EXercise and Dance for SEniors). Tuto psychomotorickou terapeutickou metodu používá s úspěchem v praktických lekcích, v mnoha zařízeních dlouhodobé péče pro seniory a zdravotně postižené, v České republice i v zahraničí.


mobil: +420 603 149 100

e-mail:


Poslední změna: 9. srpen 2017 10:54 
Sdílet na:  
Naši partneřiKontakty

Centrum

pro studium dlouhověkosti

a dlouhodobé péče

při Fakultě humanitních studiíMgr. Dana Hradcová, Ph.D.

mobil: +420 603 214 631

e-mail:


Jak k nám