english
  • socialIcon
  • socialIcon

  • Aktuality

Aktuality

Příspěvek na konferenci Society for Social Studies of Science (4S)

Na výroční konferenci Society for Social Studies of Science (4S) v Bostonu přednesl Michal Synek příspěvek "Cenné budovy, postižení lidé: Experimentování s údržbou a péčí v prostředí socio-materiálního útlaku". Plný text příspěvku najdete zde

Článek v Annals of Palliative Medicine

V posledním čísle Annals of Palliative Medicine vyšel článek Dany Hradcové "Relational approach to ethics and quality improvement in institutional care for people with dementia". Plné znění článku naleznete zde.

Článek v Clinical Interventions in Aging

Členové Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK na konci května přinesli další důkaz o nutnosti pohybové aktivity v prevenci nemocí pohybového aparátu u seniorů. Výsledky své meta-analýzy publikovali v prestižním vědeckém časopise Clinical Interventions in Aging. Celý článek si můžete přečíst zde.

22. června 2017 - Panelová diskuse "Stárnutí populace: Zdravý život - zdravé stáří"

Dne 22. června 2017 od 10 do 12 hodin proběhne v Informačním centru OSN (Železná 24, Praha 1) panelová diskuse s názvem "Stárnutí populace: Zdravý život - zdravé stáří".


Otázkami souvisejícími se stárnutím populace a možnostmi, jak zajistit co nejdelší "zdravé období života", se budou zabývat Jaroslav Kříž, bývalý hlavní hygienik České republiky a ředitel Státního zdravotního ústavu, zakladatel a ředitel občanského sdružení Život 90 Jan Lorman, vedoucí české kanceláře Světové zdravotnické organizace Alena Šteflová a socioložka z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Lucie Vidovićová. Úvodní slovo bude mít ředitel Informačního centra OSN Michal Broža. Bližší informace zde. Za CELLO se zúčastní Mgr. Kateřina Macháčová.

Integrace péče - výzkumná zpráva

V závěru roku 2016 rezonovala médii problematika integrace zdravotní a sociální péče, dne 22. listopadu 2016 proběhl na půdě Senátu ČR odborný seminář na toto téma, který byl vyústěním několikaměsíční práce výzkumného týmu CELLO FHS UK. Nejpodstatnější kroky a závěry výzkumné činnosti Mgr. Marcely Janečkové a Mgr. Radky Vepřkové shrnuje jejich výzkumná zpráva.

Prezentace z proběhlého semináře naleznete zde, připojujeme i odkaz na reportáž České televize.

Studium Ph.D. - Dementia Care Centre UWL

Dementia Care Centre, University of West London nabízí zájemcům o doktorské studium unikátní možnost nahlédnout do rozsáhlého archivu společnosti Boots UK, který v současné době prochází digitalizací, a podílet se na výzkumu multisenzoriálního přístupu v péči o osoby žijící s demencí. Výzkum zahrnuje širokou paletu činností, od práce s archivními materiály po kvalitativní rozhovory s lidmi žijícími s demencí a jejich formálními a neformálními pečovateli. Bližší podrobnosti naleznete zde.

28. června 2017 - Konference Namasté

Česká alzheimerovská společnost a Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK s podporou Jihomoravského kraje pořádají dne 28. června 2017 konferenci na téma "Vztahy a činnosti v péči o lidi s demencí. Klub a péče Namasté" (zkráceně Konference Namasté).

Místem konání je Krajský úřad Jihomoravského kraje, Administrativní a školicí centrum Cejl, Cejl 530/73, Brno. Hlavními řečníky konference budou prof. Joyce Simardprof. Ladislav Volicer; program je k nahlédnutí zde. Přihlásit se lze elektronicky zde.

18. dubna 2017 - Seminář "Demence jako výzva současnosti a problém budoucnosti"

Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod záštitou místopředsedy výboru MUDr. Davida Kasala pořádá dne 18. dubna 2017 od 13 hodin seminář na téma "Demence jako výzva současnosti a problém budoucnosti?"

který se koná v budově Poslanecké sněmovny, Malostranské náměstí 7/19, Praha 1- Malá Strana,

místnost č. 48 “Konírna“. Pozvánku s programem naleznete zde.

Monografie "Vybrané oblasti a nástroje funkčního geriatrického hodnocení"

Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK, International Longevity Centre, Česká republika vydalo monografii "Vybrané oblasti a nástroje funkčního geriatrického hodnocení".


Publikace představuje několik základních nástrojů funkčního geriatrického hodnocení, které je jedním z důležitých nástrojů péče o geriatrické pacienty. Funkční geriatrické hodnocení by mělo být základním východiskem jak pro plánování individualizované péče o geriatrické pacienty, tak i pro sledování jejích výsledků.


Publikace vyšla koncem roku 2016 a od února 2017 je k dostání v knihkupectvích.

Prof. Steve Iliffe hostujícím profesorem na FHS UK

Profesor Steve Iliffe, přední odborník, který se zabývá problematikou stárnutí a demence, a to v širokém kontextu medicínském i společenském, byl jmenován hostujícím profesorem Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.


Prof. Steve Iliffe s doc. Ivou Holmerovou

Pracoval 30 let jako praktický lékař v centru Londýna a byl ustanoven prvním profesorem všeobecného praktického lékařství se zadáním zabývat se problematikou stárnutí a jejími souvislostmi v primární péči. Mezi hlavní oblasti jeho zájmu patří podpora zdraví ve vyšším věku, a to zejména s ohledem na podporu tělesné aktivity a duševního zdraví ve vyšším věku a na možnosti prevence demence. Podílel se na výzkumných programech a studiích financovaných ve Spojeném království Národním institutem pro výzkum zdraví, dále Výzkumnou radou pro medicínský výzkum a Evropskou unií.


Prof. Iliffe dlouhodobě spolupracuje s doc. Holmerovou v rámci sítě INTERDEM, od loňského roku se v CELLO FHS UK podílí na projektu „Case management jako komplexní intervence u pacientů s demencí, její vliv na užití zdrojů a kvalitu života pacientů a pečujících. 15-329 42A“, který je financován Agenturou pro zdravotnický výzkum Ministerstva zdravotnictví České republiky.

16. února 2017 - Ohlédnutí za seminářem "Integrace zdravotní a sociální péče - reflexe stavu v ČR a ve světě"

Zdravotnický deník se v článku z tohoto týdne vrací k semináři "Integrace zdravotní a sociální péče: reflexe stavu v ČR a v Evropě". Článek shrnuje postřehy několika přednášejících k probírané tématice:

Místo ústavů život doma: důstojnému stárnutí by pomohla koordinace péče, rehabilitace i telemedicína


K dokreslení šíře záběru semináře připojujeme článek, který vyšel tamtéž nedlouho po semináři:

Největší překážky integrace zdravotní a sociální péče? Finance, resortismus, neochota spolupracovat a něco řešit


Prezentace z proběhlého semináře naleznete zde, výzkumná zpráva k nahlédnutí zde.

Připojujeme odkaz na reportáž České televize.

14. prosince 2016 - Seminář "Cesta z kultury závislosti do kultury zotavení"

Dne 14. prosince 2016 se v Otevřené zahradě v Brně uskuteční seminář projektu GOS II podporovaného Jihomoravským krajem, s názvem Cesta z kultury závislosti do kultury zotavení. Lektorem semináře bude Peter Sheath, britský expert v otázkách zotavení a duševního zdraví. Program semináře s životopisem lektora naleznete zde.

11. prosince 2016 - Předvánoční setkání kyjovských sebeobhájců

Dne 11. prosince 2016 se v Kafé Práh v Brně uskuteční setkání kyjovských sebeobhájců s obyvateli "domovů" ve Střelicích a Tavíkovicích. Účelem setkáni je seznámit se přístupnou a příjemnou formou s činností sebeobhájců v Praze a Kyjově, výměna zkušeností a otevření diskuse o tématech, která účastníci považují za podstatná. Pozvánka je k nahlédnutí zde.

Prezentace ze semináře o integraci zdravotní a sociální péče

Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče Fakulty humanitních studií University Karlovy ve spolupráci s paní senátorkou doc. MUDr. Miladou Emmerovou, CSc. z Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu ČR a panem senátorem prof. MUDr. Jaroslavem Malým, CSc. pořádal odborný seminář s názvem Integrace zdravotní a sociální péče: reflexe stavu v ČR a ve světě, který se uskutečnil v Jednacím sále a Jičínském salónku Senátu ČR v úterý 22. listopadu 2016 od 9 do 15 hodin.


Vybrané prezentace ke stažení:


Ing. Zdeněk Gütter, CSc., Národní telemedicínské centrum, Fakultní nemocnice Olomouc: Nástroje na podporu rozvoje integrované péče o chronicky nemocné v zemích EU


Mgr. Marcela Janečková, CELLO-ILC, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy: Integrovaný systém péče o pacienty po cévních mozkových příhodách v Rotterdamu


Mgr. Marcela Janečková, Mgr. Radka Vepřková, CELLO-ILC, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy: Integrace péče - reflexe stavu v ČR: zkušenosti a postoje českých aktérů


Mgr. Klára Burišková, Mgr. Jana Kašpárková, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy: Péče o pacienty s pokročilou demencí


Mgr. et Bc. Petr Krčál, náměstek ministryně MPSV: Integrace zdravotní a sociální péče pohledem MPSV


Ing. Martin Doležal, ředitel Odboru koncepcí a strategií MZČR: Integrace zdravotní a sociální péče pohledem MZČR


PhDr. Lenka Krbcová Mašínová, ředitelka FOKUSU LABE, Ústecký kraj: Centrum duševního zdraví Chomutov


Mgr. Olga Pekárková, Ergoaktiv: Case management u pacientů po získaném poškození mozku


Doc. MUDr. Olga Švestková, PhD., Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN: Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví v kontextu integrované péče


Prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., FESC, FACC, MBA Prezident České kardiologické společnosti: Dálková monitorace pacientů v klinické praxi v kontextu integrované péče: civilizační onemocnění a jejich moderní komplexní management


MUDr. Stanislav Vachek, HC Morava, a. s.: Koncept nemocnice doma - integrace formální a neformální péče


Připojujeme odkaz na reportáž České televize, výzkumná zpráva je k nahlédnutí zde.

22. listopadu 2016 - Senát ČR - Seminář "Integrace zdravotní a sociální péče: reflexe stavu v ČR a ve světě"

Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče Fakulty humanitních studií University Karlovy ve spolupráci s paní senátorkou doc. MUDr. Miladou Emmerovou, CSc. z Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu ČR a panem senátorem prof. MUDr. Jaroslavem Malým, CSc. pořádá odborný seminář s názvem Integrace zdravotní a sociální péče: reflexe stavu v ČR a ve světě, který se uskuteční v Jednacím sále a Jičínském salónku Senátu ČR v úterý 22. listopadu 2016 od 9 do 15 hodin. Pozvánku si můžete stáhnout zde a do programu nahlédnout zde. Přihlásit se můžete přes on-line registrační formulář.

Prezentace z proběhlého semináře naleznete zde, výzkumná zpráva k nahlédnutí zde.

Připojujeme odkaz na reportáž České televize.

11. listopadu 2016 - Paliativní péče v domovech pro seniory

Dne 11. listopadu 2016 se v ČSOB Inspirace na Jungmannově náměstí v Praze konalo 2. odborné sympozium s názvem Paliativní péče v domovech pro seniory. Hlavními lektory byli Dr. Julie Kinley z Hospice sv. Kryštofa v Londýně, ředitel Domova Sue Ryder Mgr. Matěj Lejsal a ředitelka Domu seniorů Kdyně Mgr. Lucie Vísnerová. Sympozium proběhlo pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí. Podrobnější program najdete zde.

3. - 4. listopadu 2016 Konference s názvem "Stále jsem tady" v Kadani

Kulturní zařízení Kadaň pořádá dvoudenní mezinárodní konferenci s názvem Stále jsem tady. Akce se zúčastní 140 odborníků a pracovníků sociálních zařízení, cílem je výměna vědomostí a zkušeností s nefarmakologickou léčbou Alzheimerovy choroby. Pozvání přijal Dr. John Zeisel, zakladatel nadace Stále jsem tady (The "I'm Still Here" Foundation). Mezi 12 přednášejícími bude CELLO reprezentovat Dr. Petr Veleta, MgA., Mgr. Anna Beránková a Mgr. Kateřina Macháčová, PhD. Do programu akce lze nahlédnout zde.

31. října 2016 - Iva Holmerová předsedkyní Alzheimer Europe

Docentka Iva Holmerová, dlouholetá spolupracovnice a pedagožka Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, byla zvolena předsedkyní Alzheimer Europe. Gratulujeme!


Iva Holmerová působí jako zakládající ředitelka Gerontologického centra v Praze, proděkanka pro zahraniční styky FHS UK, zakladatelka Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče (CELLO ILC CZ) FHS UK a hostující profesorka na University of the West of Scotland. Vědecky a profesně se věnuje problematice péče o seniory, gerontologie, dlouhodobé péče a péči o lidi žijící s demencí. Je předsedkyní České gerontologické a geriatrické společnosti, členkou výboru INTERDEM, EUGMS, ELTECA a zakladatelkou České alzheimerovské společnosti.


Alzheimer Europe je nevládní mezinárodní organizace, jejímž cílem je zvyšování povědomí o všech formách demence. Byla založena v roce 1990 a sídlí v Lucembursku.


Více o spolupráci Ivy Holmerové s Alzheimer Europe se dočtete zde, anglická verze zde.

31. října - 2. listopadu 2016 - výroční konference Alzheimer Europe

V Kodani se bude konat výroční konference Alzheimer Europe. Doc. Holmerová bude na této konferenci prezentovat problematiku dlouhodobé péče a její význam v péči o lidi s demencí. Alzheimerova nemoc a jiné příčiny demence zatím patří k onemocněním, která současná medicína nedokáže vyléčit. Přestože došlo k významným pokrokům v symptomatické léčbě a péči, takže je možné významně zlepšit kvalitu života lidí žijících s demencí a jejich rodinných příslušníků, lidé s pokročilým syndromem demence potřebují péči, která bude schopna reagovat na jejich komplexní potřeby v situaci zhoršující se soběstačnosti. V komplexu služeb a péče o pacienty s demencí má tak stále významné místo dlouhodobá péče, tedy taková, která zahrnuje kvalifikovanou péči zdravotní, zejména ošetřovatelskou, s cílem zachovat co nejlepší kvalitu života lidí i v pokročilých stadiích demence. Pro zajištění této péče jsou důležité také specifické znalosti a kompetence, jak ukazuje například projekt PALLIARE a závěry pracovní skupiny pro dlouhodobou péči při EUGMS.

21. - 22. října 2016 - Konference "Stárnutí 2016"

Ve dnech 21. - 22. října 2016 se v Syllabově posluchárně 3. LF UK uskutečnil 3. ročník mezioborové gerontologické studentské vědecké konference Stárnutí. Své příspěvky přednesly i dvě členky týmu CELLO, MUDr. Hana Vaňková, PhD., a PhDr. Eva Jarolímová, PhD. V rámci konference Alzheimer Nadační fond ocenil mladé vědce. Odkaz na stránky konference najdete zde, podrobnější program se sborníkem abstrakt jednotlivých příspěvků zde.

20. -21. října 2016 - Gerontologický kongres v Hradci Králové

Ve dnech 20. - 21. října 2016 se v Hradci Králové v hotelu Černigov uskutečnil 22. gerontologický kongres. Kongres byl zaměřen na „Specifika péče o geriatrické pacienty u vybraných onemocnění (akutní i následná péče)“. Kongresu se zúčastnilo 400 odborníků a 70 přednášejících. Podrobnější program kongresu naleznete na http://www.gepa.cz/sjezd.php?program. Krátký článek o kongresu vyšel i v časopise Pharma Profit.

13. - 14. října 2016 - International Summit v Glasgow

Ve dnech 13. - 14. října 2016 proběhl v Glasgow International Summit on Intellectual Disability and Dementia (http://www.learningdisabilityanddementia.org/id-dementia-summit.html), kde se sešli zástupci dvanácti států. Tématem interdisciplinárního setkání byla problematika demence u lidí s mentálním postižením. Summitu se zúčastnilo 32 zástupců z 12 evropských zemí. Českou republiku reprezentovala Anna Beránková.

30. září 2016 - Konečný termín přihlášek do Ph.D. Studia dlouhověkosti

Od nového školního roku je studijní program Humanitních studií na FHS UK rozšířen o Ph.D. Studium dlouhověkosti. Odborným garantem studijního oboru je doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., garantem studijního programu doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. Více informací a přihlášku do Ph.D. Studií dlouhověkosti najdete zde.

30. září 2016 - Konečný termín přihlášek - INTERDEM Academy Fellowships

The INTERDEM Academy dává možnost odborné asistentury pro studenty PhD. a výzkumníky-postdoktorandy, v trvání 3 až 6 měsíců v jiném z výzkumných center PRIDE/ INTERDEM. Asistentura musí být využita k výměně vědomostí a zkušeností mezi výzkumnými centry a umožnit talentovaným mladým výzkumníkům budovat své vlastní výzkumné zázemí.

Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.

22. - 23. září 2016 - Pražské gerontologické dny

Již devatenáctý ročník konference Pražské gerontologické dny pořádaný Českou alzheimerovskou společností. CELLO je jedním ze spolupořadatelů.

Podrobnější informace organizačního rázu naleznete zde, více informací o tématech a obsahu konference v programu.

1. září 2016 - článek v International Longevity Centre News

International Longevity Centre zveřejnilo článek o úspěšném kurzu terapeutické metody EXDASE, který proběhl v dubnu až červnu tohoto roku v 16 zařízeních dlouhodobé péče v Jihomoravském kraji. Kurz má akreditaci MPSV. Více informací o kurzu zde.

20. - 21. července 2016 - setkání mezinárodní spolupráce DANDEC

Ve dnech 20. - 21. července 2016 se v pražském hotelu Grand Majestic Plaza konalo setkání mezinárodní spolupráce DANDEC. Jedná se o spolupráci v oblasti demence, která sdružuje odborníky z "podunajských" zemí. Pražského setkání se zúčastnili zástupci z Rakouska, Bosny-Hercegoviny, Bulharska, Česka, Německa, Slovenska, Slovinska a Ukrajiny. Cílem byla příprava společného projektu, jehož cílem je zlepšení života lidí s demencí a jejich rodinných příslušníků.


Poslední změna: 6. září 2017 00:32 
Sdílet na:  
Naši partneřiKontakty

Centrum

pro studium dlouhověkosti

a dlouhodobé péče

při Fakultě humanitních studiíMgr. Dana Hradcová, Ph.D.

mobil: +420 603 214 631

e-mail:


Jak k nám